Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten Christianshavn

Vedtaget ved stiftelsen af afdelingen 10. november 2010, og ændret på generalforsamlingen 20. februar 2018

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten Christianshavn. Foreningen er en lokalafdeling af Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Christianshavn.

§2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og arbejder for en stærk repræsentation af Enhedslisten i København og i Region Hovedstaden.

§3. Medlemskab
Som medlemmer af afdelingen kan optages interesserede, som kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter. Indmeldelse sker ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten. Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl på Christianshavn er automatisk medlem i Enhedslisten Christianshavn.
Kontingent fastsættes af Enhedslistens årsmøde.
Medlemskab af og/eller bidrag til foreningen giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.
Der afholdes medlemsmøde i afdelingen i det omfang arbejdsudvalget eller ad hoc grupper tilrettelægger møder.
Medlemsmøder indkaldes af kontaktpersonen.
På medlemsmødet træffes der nærmere beslutning om politiske opgaver.

 §4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes. Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i første kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning for det foregående år
 3. Godkendelse af et revideret regnskab for det foregående kalenderår
 4. Budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
 6. Valg af
  – 2 –5 medlemmer af arbejdsudvalget
  – Revisor
  – Delegerede til Region Hovedstadens Repræsentantskab
  – Medlem og suppleant af Enhedslisten Københavns bestyrelse
  – Hvert 4. år, efter året med valg til Borgerrepræsentation vælges medlem og 2 suppleanter, til  Lokaludvalget på Christianshavn. Ved vakance sker der valg af suppleant(er) på efterfølgende generalforsamling, jf. § 8
 7. Eventuelt

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af disse vedtægter, ved simpelt flertal.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af foreningens medlemmer eller mindst 2 arbejdsudvalgsmedlemmer skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
Kontaktpersonen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.

§5. Afdelingens opbygning
Afdelingen har et arbejdsudvalg (AU) med 2- 5 medlemmer, som konstituere sig efter hver generalforsamling med en kontaktperson og en kasserer.
Møder arrangeres af arbejdsudvalget og kan også arrangeres af ad-hoc-grupper.

§6. Ad-hoc planlægning af møder
Har et mellem eller en gruppe af medlemmer en idé til møde kan de arrangere det, efter koordinering med AU, ved kontaktpersonen.
Kontaktpersonen indkalder til møder.

§7. Personer udpeget af Enhedslisten Christianshavn
Personer, der er valgt og udpeget til at repræsenterer Enhedslisten Christianshavn, er ansvarlige overfor afdelingen og for at følge Enhedslisten Christianshavns politiske beslutninger. Personer, der bliver valgt / udpeget, skal holde tæt kontakt med arbejdsudvalget og sørge for, at væsentlige politiske spørgsmål bliver drøftet.
Ved uenighed mellem arbejdsudvalget og de udpegede personer skal sagen forelægges medlemsmødet i Enhedslisten Christianshavn.

§8. Valg til Lokaludvalget på Christianshavn
Enhedslistens medlem og suppleanter til Lokaludvalget bliver indstilles af Enhedslisten København og udpeget af arbejdsudvalget. Udpegningen sker i januar efter valget til Borgerrepræsentanter. De kandidater, der bliver udpeget, skal derfor være indstillet på at deres mandat efterfølgende bliver afprøvet på afdelingens generalforsamling, og at derfor kan ske ændringer i rækkefølgen.
Ved udpegning i forbindelse med vakance til suppleantpost, skal kandidater ligeledes være indstillet på at deres mandat efterfølgende bliver afprøvet på afdelingens generalforsamling

§9. Tegningsregler
De nødvendige bankfuldmagter afleveres til kassereren.
Afdelingen kan ikke forpligte landsforeningen Enhedslisten.

§10. Foreningens formue
For afdelingen hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til foreningen skal respekteres.
Afdelingen får sine midler fra kontingent, indsamlinger og frivillige bidrag.

 §11 Regnskab
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

 §12. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt kan vedtages med almindeligt flertal på en generalforsamling med undtagelse af §13, andet punktum, der ikke kan ændres,

§13. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan vedtages på en afdelingsgeneralforsamling, som er indkaldt med dette formål.
Opløses afdelingen, tilfalder nettoaktiverne Enhedslistens landsorganisation eller den afdeling, medlemmer af Enhedslisten Christianshavn overgår til ved opløsningen.